Nhà máy Xiaomi Car sẽ được đặt tại Khu phát triển kinh tế Bắc Kinh